آخرین خبرها

Tag Archives: ويژگيهای روانشناختی کارآفرينان

ویژگی های کار آفرینان

ويژگيهای کارآفرينان : الف :ويژگيهای روانشناختی کارآفرينان . ب :ويژگيهای جمعيت شناختی کارآفرينان . ————————————————– الف: مهمترين ويژگيهای روانشناختی کارآفرينان که مورد شناسايي و اتفاق نظر دانشمندان و محققان می باشند عبارتند از : 1. ريسک پذير هستند (ريسکهای حساب شده) . 2. نياز به موفقيت دارند . 3. نوآور , خلاق و ايده ساز می باشند . 4. دارای ...

ادامه مطلب >>