آخرین خبرها

Tag Archives: نتایج

کتاب 52 راز افراد موفق از زبان کوین عبدالرحمان ـ هفته هشتم راز هشتم

کتاب 52 راز افراد موفق از زبان کوین عبدالرحمان ـ هفته هشتم راز هشتم افراد موفق فقط یک گروه از افراد برنده هستند در دنیا دو جور آدم وجود دارد. یک جور از آدمها در گروه الف قرار می گیرند، و جور دیگر افرادی هستند که در گروه ب جای می گیرند. دو جور آدم در دنیا هست. آنهایی که ...

ادامه مطلب >>