آخرین خبرها

Tag Archives: سرمایه گذاری# عمان# صادرات# بیمه صادراتی# تجارت در عمان#

سرمایه گذاری در عمان

سرمایه گذاری در کشور عمان به موجب طرحی که دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎ ﺳﺎل 2020 ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن قرار است به اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﺪل شود و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داد، در حوزه صنایع غیرنفتی، مورد استقبال دولت مردان عمانی قرار می گیرد. دوﻟﺖ عمان ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح ...

ادامه مطلب >>