آخرین خبرها

Tag Archives: تعهد

تعهد واقعی چه معنائی دارد؟

تعهد واقعی چه معنائی دارد؟   نوشته مایکل دونالدسون تعریف من از تعهد این است: اگر به هدفت نرسی یک نفر دستت را قطع می کند. تعریف خشنی به نظر می رسد. راستش را بخواهید هست. این تعریف نتیجه چانه زدنها در سمینارهای مختلف است. من از این تعبیر استفاده نمی کنم مگر اینکه شخصی از کسی دیگر بخاطر چیزی ...

ادامه مطلب >>