آخرین خبرها

Tag Archives: باختر

خلاقیت از باختر تا دیاری در خاور دور ژاپن

خلاقیت از باختر تا دیاری در خاور دور ژاپن   نویسنده: زهرا گلیج وقتی با چند نفر از ژاپنیها که در شرکتهای بزرگ و معتبر کار میکردند درباره نحوه آموزش خلاقیت و ترویج آن میان کارکنان پرسیدم انگار چیر زیادی برای گفتن نداشتند یکی از آنها میگفت ژاپنیها مردم خلاقی نیستند زیرا در مدارس نظم و دیسیپلین وجود دارد و ...

ادامه مطلب >>