آخرین خبرها

کسب و کار در ژاپن

کسب و کار در ژاپن

 

پیشینه کسب و کار در ژاپن
فرهنگ کار در ژاپن بازتابی از تاریخ و فرهنگ اجتماعی آنهاست. برخی از این کسب و کارها با الگوهای غربی متفاوت است. یکی از مهمترین اصولی که باید در نظر داشت این است که اهمیت روابط فردی در چرخه کسب و کار است. از میان تمامی فرهنگهای جهان ژاپن یکی از کشورهایی است که بر داشتن روابط فردی نه کار بر ملاحظات فردی در چرخه کسب و کار تاکید زیادی قائل است. الگوهای کسب و کار در ژاپن در حال تغییر هستند اما روند هنوز کند و آداب و رسوم و التزامات سنتی همچنان پایداری میکند.
ساختار کسب و کار در ژاپن
از زمان جنگ جهانی دوم تجارت ژاپن زیر سایه تعدادی از شرکتهای بسیار عظیم تجاری بوده است و این شرکتها تاثیر شگرفی بر اقتصاد این کشور داشتهاند. در سالهای اخیر اندازه و ساختار این شرکتها دگردیسی قابل ملاحظهای یافتند به طوری که شبکه پیچیدهای از روابط بسته میان این شرکتهای کوچک و بزرگ بوجود آمده است. شرکتهای ژاپنی ساختار سلسله مراتبی دارند چنانکه هر فرد جایگاه خود را در گروه و نسبت به سایرین میداند.
رویکرد کار تیمی و گروهی در ژاپن از قالب مفاهیم و عبارات نظری فراتر رفته و به شیوهای از زندگی تبدیل شده است و جنبههای حیات سازمانی در تمامی سطوح تحت الشعاع قرار میدهند. ساختار سلسله مراتبی ژاپن بر خلاف الگوهای غربی که فرایند از بالا به پایین هستند عمدتاً بر مبنای هماندیشی و همکاری است. بدین معنا افراد درگیر در کار و پروژه به شدت احساس تعهد و مسئولیت دارند.
کار گروهی در ژاپن
برخلاف انتظار، برای تقویت تیمسازی ژاپنیها جلسات تمرینی تیمسازی برگزار نمیکنند بلکه آنها ذاتاً گروه محور هستند. ایجاد فضای همکاری به توافقات پیش از جلسه رسمی نیاز دارد که برای جلوگیری از درگیری در جلسات است و معمولاً انجام میشود. اگر با حضور در جلسهای منتظر هستید که موضوعات صریح و مستقیم بیان شوند، تقریباً همیشه ناامید خواهید شد.
لازم است هر یک از اعضای گروه در برابر دیگر اعضا تعظیم کند که این نیز در کنار برخی دیگر از رفتارها برخاسته از این باور سنتی است که افراد باید خاکسار و فروتن باشند و فخرفروشی برخاسته از فرهنگ غربی، رفتاری بچه گانه و شرم آور تلقی میشود.

همچنین بخوانید

مناطق آزاد ایران و جهان؛ پیشینه، اهمیت و کارایی (بخش 1)

تهیه و تنظیم: زهرا گلیج بنادر و مناطق آزاد به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی ...