آخرین خبرها

تشخیص فرصتهای ارزشمند

تشخیص فرصتهای ارزشمند

 

همه چیز درباره فرصتهای کارآفرینانه
آنچه یافت مینشود آنم آرزوست
دنیا دیگر به ایجاد شرکتهای جدید نیازی ندارد چون شرکتهای قبلی همچنان به نیازهای مشتریان پاسخ میگویند. با این حساب، دیگر هیچ فرصتی برای کارآفرینان وجود نخواهد داشت تا شرکتهای موفق تازهای را تاسیس کنند این یک واقعیت است و متاسفانه بسیاری از کارآفرینان به این نکته توجه نمیکنند و در وضعیتی دست به ایجاد کسب و کارهای جدید میزنند که از فرصتهای ارزشمند خبری نیست.
پس، منشاء پیدایش این فرصتها کجاست؟ این فرصتها چه شکلی به خود میگیرند؟ شرکتهای موفق چگونه میتوانند فرصتها را با نوآوری هماهنگ کنند؟ کارآفرینان موفق چطور این فرصتها را شناسایی میکنند؟ آنچه میخوانید ترجمه و تلخیص و بازنویسی فارسی یک بخش از کتاب Identifying Extraordinary” Opportunities for New Ventures” است.
کارآفرینی از همپوشانی فرصت و مزیت رقابتی بروز میکند در این قسمت قصد دارم درباره فرصت بنویسم و ویژگی فرصت کارآفرینانه و منابع فرصتهای کارآفرینانه را بگویم در مطالب بعدی به مراحل تشخیص فرصت، مزیت رقابتی و مصادیق و نشانههایش خواهم گفت. برای اینکه کارآفرینی رخ دهد باید فرصت ارزشمند و کارآفرینانه شما و مزیت رقابتیتان با هم تلاقی کرده و آتش کارآفرینی را برافروزد در ابتدا باید بدانیم منبع فرصت کجاست و فرصت ارزشمند چیست؟
منابع فرصتهایی که ما بدنبالش هستیم کجاست؟
فرصتهای کارآفرینانه موقعیتهایی هستند که در آن موقعیت فرد محصولی را به جامعه معرفی میکند که درآمدهای این محصول از هزینههایی که برای تولیدش صرف شده بیشتر است. این موقعیتها وقتی بروز میکنند که نیازهای مشتریان برآورده نمیشود و مشتری راضی نیست یا اینکه برای برآوردن نیازهای مشتری در مقایسه با روشهای فعلی راههای بهتر و سادهتری وجود دارد. پس چرا این فرصتها وجود دارند؟ و اینکه اگر این فرصتها موجود هستند چرا شخص دیگری قبلاً اینها را کشف و بهره برداری نکرده است؟ پاسخ این است بروز یک تغییر منجر به ایجاد فرصتی تازه شده است و دریچهای رو به فرصت نو و یا روشی تازه برای ارائه محصول یا خدمت قبلی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، به فرصت ضبط موسیقی روی دیسکهای فشرده توجه کنید این فرصت وجود نداشت تا اینکه اختراع لیزر این امکان را فراهم کرد.
رابطه بین تغییر و خلق فرصت ارزشمند این نکته را بیان میکند که اولین مرحله شناسایی یک فرصت ارزشمند شناسایی تغییری است که امکان ایجاد آن فرصت را فراهم میکند. در مجموع چهار نوع تغییر ممکن است فرصتی را برای ایجاد کسب و کارهای جدید ایجاد کند تغییر در فناوری، تغییرات سیاسی و تغییر در قوانین و مقررات، تغییر در مسائل اجتماعی و عوامل جامعه شناختی و تغییر در ساختار صنعتی. کارآفرینان موفق درک میکنند که چطور هر یک از این منابع تغییری را ایجاد میکند تا امکان فرصتهای کارآفرینانه فراهم شود.
تغییر فناورانه
ممکن است انتظار داشته باشید که تغییر فناورانه مهمترین ماشه های فرصتهای کارآفرینانه است تا به سمت فعالیت در شرکتهای فناوری برتر جدید شلیک کند. تغییر فناورانه به افراد اجازه میدهد تا کارهایی انجام دهند که قبلا ً انجام نمیدادند و یا با کارایی کمتری آن را انجام میدادند. برای مثال، به اختراع نرم افزار رایانه توجه کنید که در پس ایمیل قرار دارد. این نرم افزار روشهای ارتباطی جدیدی را ایجاد کرد که این روابط را تسهیل نمود که استفاده از آن از تلفن، فاکس و نامه آسانتر است و فرصت ارزشمندی را بوجود آورد.
تغییرات سیاسی و قانونی
تغییر دیگری که فرصتهای جدیدی را برای کسب و کارهای جدید ایجاد میکند تغییرات سیاسی و قانونی است. به دلیل افزایش بهرهوری، این نوع از تغییرات فرصتهایی را بوجود میآورند. برای مثال، نبود مقررات در ارتباطات از راه دور به بسیاری از سازمانهای جدید اجازه میدهد که روشهای ارزانتری را برای انتقال داده و صدا در نظر بگیرند تا هم به نفع خودشان باشد و هم به نفع مشتریان معمولی و کسب و کارهایی باشد که مشتریشان هستند.
چرا تغییرات سیاسی و قانونی فرصت کارآفرینانه را افزایش میدهند؟ حذف نظارت دولت موانع بروکراتیک زیادی را حذف میکند تا فرصتهای تازهای بوجود بیایند. بسیاری از کارآفرینان فرصتهای کسب و کاری زیادی ایجاد کنند چون هزینه این فرصتها از مالیاتهای تنظیم شده خیلی بالاتر است. زمانی که حذف نظارت دولتی اتفاق میافتد کارآفرینان شاهد شکلگیری شرکتهایی سودآور خواهند بود که قبلا چنین ماهیتی نداشتند.
تغییرات اجتماعی و جمعیت شناختی
تغییرات جامعه شناختی و اجتماعی دیگر نوع از تغییرات مهم است. تغییرات اجتماعی و جامعه شناختی فرصتی را برای کسب و کارهای با فناوری جدید فراهم میکند و در مواردی که تقاضا وجود نداشت در آن موارد فرصتی را خلق میکند. مانند تغییر جمعیت شناختی زنان به محیطهای کاری و ..
یکی از مهمترین انواع تغییرات اجتماعی و جمعیتشناختی که فرصتهایی را خلق میکند یک روند اجتماعی است. روندهای جمعیت شناختی نیز نوع دیگری از دسته تغییرات اجتماعی و جامعه شناختی محسوب میشوند که زمینه ایجاد و خلق فرصتهای کارآفرینانه را پدید میآورند. به عنوان مثال نرخ رشد جمعیت روبه افول است و افراد عمر طولانیتری دارند جمعیت آمریکا روبه پیر شدن میرود. این روند جامعه شناختی باعث میشود محصولات و خدماتی به جامعه معرفی شوند که 25 سال قبل وجود نداشتند. مانند محصولات بهداشتی دوران پیری و سالخوردگی.
نوع دیگری از تغییرات اجتماعی و جمعیت شناختی تغییر در ادراک و تقاضاست. به عنوان مثال گاهی اوقات افراد تصمیم میگیرند تمایلشان به چیزها عوض شود یا آن را به شیوه متفاوتی درک کنند.
برخی تغییرات دو عامل فناورانه و اجتماعی را با هم ترکیب میکنند. مثلاً شرکتهای نت نانی و سایبر پاترول مزیت یک فرصت جدیدی را کسب کردهاند تا از کودکان در برابر مضامین مضر اینترنتی محافظت کنند. این فرصت برخاسته از هر دو عامل فناورانه اینترنت و روند اجتماعی تنها ماندن کودکان در خانه به مدت طولانی پس از بازگشت از مدرسه بوده است.
تغییرات در ساختار صنعتی
نوع دیگری از تغییر، که فرصتهای کارآفرینانه بسیاری را بوجود میآورد تغییر در ساختار صنعتی است. ساختار صنعتی گاهی اوقات منجر به تغییراتی میشود مثلاً زمانی که سازمانهای تامین کننده از بین میروند و یا با شرکتهای دیگر ادغام شده و تحت تملک آن شرکت در میآیند در این صورت عامل ساختار صنعتی تغییر کرده است. تغییر در پویاییهای رقابتی یک صنعت نیز از این دسته تغییرات است. این عامل منجر به گشودگی یا بسته شدن گوشههای بازار است که ممکن است فرصتهایی ناب را برای کارآفرینان ایجاد کند.
ادامه دارد …
در مقاله بعدی درباره مراحل بعدی تشخیص فرصت به طور مفصل خواهم نوشت. این مقاله توسط خانم زهرا گلیج ترجمه و بازنویسی شده است لطفا نظرات خود را با ما درمیان بگذارید. و برای کسب اطلاعات بیشتر در کارگاهها و دورهها مرتبط با این موضوع ـ شرکت کنید.
قسمت دوم – ادامه مراحل تشخیص فرصت
اشکال فرصت مبتنی بر محصولات و خدمات جدید
مرحله بعدی از تشخیص فرصتهای کارآفرینانه ارزشمند درک گونههای این فرصتهاست. ساختار صنعتی، جامعه شناختی/ اجتماعی، سیاسی/ قانونی و صنعتی و فناورانه تغییر میکند و محصولات و خدمات تازه ای را معرفی می کند که قبلاً وجود نداشتند. این تغییرات همچنین فرصتهایی را ایجاد میکند تا محصولات قدیمی به روش تازهای تولید شوند با مواد خام جدید، به روش نویی سازماندهی شوند و یا وارد بازار جدیدی شوند.
اختراع لیزر و تولید دیسک فشرده مثالی است از اینکه یک تغییر خدمت یا محصول تازهای را ممکن میکند. جف بزوس بنیانگذار آمازون در زمینه فروش کتاب، یک محصول بسیار قدیمی را روی اینترنت گذاشت این مورد مثالی است در زمینه تغییری که از طریق روش جدید سازماندهی یک شرکت اتفاق میافتد. مثال انجماد و بسته بندی گوشت روشی است که در بسیاری از کشورها انجام میشود و در واقع فروش یک محصول قدیمی برای یافتن بازار جدید است. جانشین کردن کامپوزیتهای سرامیکی برای فلزات در تولید خودروها مثالی از استفاده از روش جدید در تولید یک محصول موجود است.
چرا شکلهای مختلف فرصتها برای کارآفرینان مشکل ایجاد میکند؟ مهمترین پاسخ این است که بسیاری از کارآفرینان فناورانه فکر میکنند که شرایط ایجاد محصولات و خدمات جدید از طریق روشهای جدید سازماندهی، استفاده از مواد خام تازه، فرایندهای تولید جدید، و هدفگیری برای بازارهای جدید هدفهای بهتری هستند که میتوان آنها را پی گیری و دنبال کرد. محققان بررسی کردهاند که ورود ساده یک محصول یا خدمت جدید استراتژی نسبتاً خوبی برای اجتناب از تقلید نیست، معرفی روشهای جدید سازماندهی، فرایندهای تولید جدید و استفاده از مواد جدید در مقایسه با محصولات جدید در برابر دفاع از تقلید سادهتر هستند. محافظت از رازهای محصولات و خدمات جدیدی که برای مشتری فراهم میشوند دشوار است. رقبا میتوانند این محصولات و خدمات را خریداری کرده و مهندسی معکوس کنند. در حالی که محافظت از بقیه موارد تولید از دید رقبا سادهتر است. تولید محصول قدیمی با روش جدید سازماندهی شده، مواد خام تازه و فرایندهای تولید جدید باعث میشود کارآفرین اطمینان حاصل کند تا بخش ارزشمند را دور از چشم رقبا نگاه دارد و عملکرد مخاطره پذیر جدید را افزایش دهد.

همچنین بخوانید

مناطق آزاد ایران و جهان؛ پیشینه، اهمیت و کارایی (بخش 1)

تهیه و تنظیم: زهرا گلیج بنادر و مناطق آزاد به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی ...