آخرین خبرها

ویدیوی آموزشی

دوره مدیریت زمان

یکی از مهارتهای مهم امروز مدیریت زمان است و ما باید به آن مسلط باشیم. در این دوره به صورت دقیق آن را آموزش دادم.

بخشی دوره مدیریت زمان را ببین و برای تهیه ویدیو و فایل صوتی اصلی سفارش بده