آخرین خبرها

مجله شماره 9

مجله شماره زمستان 1402 منتشر شد.

در این شماره مقاله ای از هاروارد بیزنس ریویو در مورد ایجاد تعادل در زندگی، در مورد نوآوری سازمانی و یک تجربه یک درس به نقل از یک کارآفرین را میخوانید. برای خرید مجله از طاقچه اقدام کنید:

https://taaghche.com/book/160572/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86-%D9%80-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%80-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2